Waarom lezen jullie uit Torah?

Wajera met jat

Ik wil drie argumenten noemen waarom onze gemeente een Torahdienst kent.

1. Torah is de basis van de Bijbel.

2. Wij zijn een gemeente voor Joden en Christenen samen.

3. Leren door doen.

En bovendien is het luisteren naar Gods Woord en het doen van Torah in mijn ogen de hoogste vorm van aanbidding.

Vooraf wil ik in het kort aangeven wat in onze gemeente de Torahdienst inhoudt. De Torahdienst is een onderdeel van onze totale samenkomst. Aan de oostzijde van de zaal staat de Aron haKodesj, de Heilige Kast, waarin onze Sefer Torah (Torarol) staat. Op de voorzijde van de kast staat in gouden Hebreeuwse letters geschreven: "Sj'ma Jisraël Adonai Elohenoe, Adonai Echad", "Hoor Israël, De HERE is onze God, de HERE is één" (Deut.6:4). Wanneer de deur opengaat zien we een wit gordijn (paroket) met in het Hebreeuw de naam van Jesjoea verwerkt in een menorah. Wanneer we dit gordijn opzij schuiven staan er op de drie wanden drie engelen afgebeeld. In de kast vinden we dan de Sefer Torah omhuld door een rode mantel met een afbeelding van vurige vlammen. (Jer.23:29). De perkamenten rol is gerold rondom de ets chajiem, de levens boom. Boven op de twee ets chajiem staan de zilveren rimoniem (granaatappelen) met zilveren belletjes.  Tijdens de Torahdienst roept de Sjamasj de gemeente op om te gaan staan en wordt de Sefer Torah uit de Aron haKodesj gehaald en op de schouders van een gemeentelid gelegd. Onder het zingen van "Kie mi Tsijon tetse Torah", "Want uit Sion komt de Torah" (Jes.2:3) draagt deze de rol door de gemeente. Uit respect en liefde voor Torah raken de mensen deze aan met hun tsitsiet, of hun Bijbel, welke daarna gekust worden. Daarna wordt de rol van haar mantel ontdaan en op de biema in het midden van de zaal gelegd. Hierbij wordt gezongen "Gal enaj", "Open mijn ogen dat ik zie al de wond'ren van Uw Torah" (Psalm 119:18). Dan wordt de lezer van Torah naar voren geroepen. Deze roept de gemeente toe: "Hasjem imachem!", "De HERE zij met jullie!". De gemeente antwoord dan: "Jawarècha Adonai"!",  "De Eeuwige zegene u!". Daarna zegt de lezer een zegening en begint de eerste zin in het Hebreeuws vanuit de Sefer Torah voor te lezen. Juist om bezig te zijn met het Hebreeuws en het verband te leggen tussen de bron van onze Bijbel vragen we een zin in het Hebreeuws voor te bereiden.  Daarna lezen we een deel van de wekelijkse Torah lezing in het Nederlands, zoals deze over heel de wereld in de synagogen en de meeste Messiaanse gemeente gelezen wordt. De lezer sluit weer af met een zegening en de lezer van de profeten (hafteralezing) wordt naar voren geroepen. Ook hier wordt voor en na de lezing een zegening uitgesproken en een zin in het Hebreeuws, gevolgd door de lezing in het Nederlands. Tenslotte  volgt dan de lezing uit het Brit Chasja (Het Nieuwe Testament). Dan wordt de Sefer Torah opgeheven en getoond aan de gemeente, waarna onder het zingen van "Salom raw", "Vrede is er voor hen die houden van Uw Torah" (Psalm 119:165)  de rol weer wordt opgeborgen.

 

1. Torah is de basis van de Bijbel.

Het Brit Chadasja (Nieuwe Testament) bestaat bij de gratie van Torah, ook Profeten en Geschriften zijn gebaseerd op Torah. Dus de volledige Bijbel vindt haar fundament in Torah. Op vele plaatsen in het Brit Chadasja wordt verwezen naar de Schrift. De Schrift is Tenach, het Oude Testament, de Bijbel van de Joden dus. Onze Bijbel leert ook dat de Schrift (het Oude Testament) niet gebroken, of ontbonden kan worden. Op andere plaatsen lezen we dat de Schrift vervuld moet worden, dat wil zeggen volledig uitgevoerd. Anderzijds verwijst ook Tenach naar het Brit Chadasja. In Jeremia 31:31 lezen we onder andere dat de Eeuwige met Israël en Juda een nieuw verbond, een brit chadasja,  zal sluiten. Jesjoea zegt in de Bergrede (Matth.5:18) dat er geen tittel of jota van de wet zal vergaan voor alles zal zijn geschied. Jesjoea heeft het over een tittel en een jota waaruit blijkt dat Hij uitgaat van de Hebreeuwse tekst. Onze Bijbel kent vele vertalingen; van het Hebreeuws naar het Aramees, van het Aramees naar het Grieks, van het Grieks naar het Nederlands en vele andere talen. Daarbij probeert de vertaler de Bijbel zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, waardoor deze steeds verder af komt te staan van de tijd en de cultuur waarin ze geschreven werd. Dat is een probleem, waardoor veel misverstanden zijn ontstaan. Wij vinden het van belang dat we zo goed mogelijk begrijpen wat de woorden uit de Bijbel betekenden in de tijd en de cultuur waarin ze geschreven werden. Pas wanneer dat enigszins duidelijk is kun je de Bijbel gaan toepassen op je eigen tijd en je eigen leven.

2. Wij zijn een gemeente voor Joden en Christenen samen.

 Wij menen dat de eerste Messiaanse gemeente die Jesjoea als de Messias beschouwde een Joodse gemeente was. Een gemeente waarvan de leden gewoon naar de tempel gingen en bleven gaan, gewoon naar de synagoge gingen en bleven gaan. Het waren Joden die leefden naar Torah. Geleidelijk aan nam het aantal gojiem (gelovigen uit de volkeren)  in deze gemeenten toe en na verloop van tijd stonden er ook gemeenteleiders op vanuit de gojiem. Deze stonden minder in de Joodse traditie en er trad dan ook al snel een verschuiving op. Aanvankelijk zagen de Romeinen de volgelingen van Jesjoea als Joden en ze werden ook als zodanig behandeld. Om hieraan te ontkomen begon de messiaanse gemeente zich geleidelijk aan los te maken van het Jodendom. Vanaf Joodse zijde werden ze ook steeds duidelijker afgewezen en in dit schisma ontstond de christelijke kerk. Deze kerk besloot de Sjabbat af te schaffen en voerde de heidense zondag in. De datum van Pesach werd verzet. Het Loofhuttenfeest werd afgeschaft enz. enz. Wij betreuren deze afscheiding en menen dat de gelovigen uit de volkeren zich mogen invoegen in het verbond dat de Eeuwige met Israël heeft gesloten. Wij geloven echter niet dat de rabbijnen uit kunnen maken wie er wel en wie er niet toe kunnen treden. Voor ons is er maar een rabbi die dat uitmaakt en dat is rabbi Jesjoea de Messias van Israël. Als gemeente vinden wij dus dat Joden hun Jood-zijn niet moeten verloochenen, maar volledig Jood kunnen zijn en hun eigen Joodse Messias Jesjoea kunnen volgen. Wanneer je gemeente bent van Joden en niet Joden, dan vraagt dit veel geduld, respect en openheid naar elkaar toe.  Wanneer een Jood in het verleden toetrad tot de Christelijke kerk, diende hij zijn  kipa en talliet af te leggen en zijn Jood zijn te verloochenen. In onze Messiaanse gemeente wordt dit niet verwacht. We trekken samen op, verlost door onze gezamenlijke Messias en volgen samen Torah.

 3. Leren door doen.

De Bijbel kun je alleen begrijpen door de basis er van in Torah te begrijpen. Dit kun je het beste door je te verdiepen in de Hebreeuwse grondtekst. Het probleem hierbij is dat maar weinigen opgroeien met het Hebreeuws. Dus zullen we het moeten leren.  Fietsen leer je door te gaan fietsen. Hebreeuws leer je door bezig te zijn met het Hebreeuws. Dit is de reden dat van iedere lezer gevraagd wordt een regel in het Hebreeuws voor te bereiden. Om bezig te zijn met het Hebreeuws zingen we ook vele liederen in het Hebreeuws. Vis een scherm kan ieder ook de Nederlandse vertaling volgen, zodat ieder ook weet wat hij/zij zingt. Tenslotte volgt een aantal gemeenteleden een cursus Hebreeuws en in de kindernevendienst zijn ook de kinderen enigszins met Hebreeuws bezig. In de prediking wordt door vele sprekers uitleg gegeven over de Hebreeuwse tekst.

Reacties   

#1 Lindy Ossel 13-02-2020 16:41
Goedemiddag, Shalom

Wat een mooie beschrijving van hoe jullie shabbat vieren. Ik kom al een aantal jaren niet meer in de kerk en mis het ook niet. Wat ik wel mis is de eenheid en samenzijn als jood en niet-jood die ik bij jullie ervaar uit deze brief. Zelf ben ik al lang op zoek naar een Messiaanse gemeente maar het is zeer moeilijk te vinden hier in Belgiƫ of het zuiden van Nederland. (Ik woon in Turnhout) Ik ga de diensten volgen dan voel ik me toch verbonden met jullie.
Is het mogelijk om de Hebreeuwse regel iedere week naar mijn emailadres te sturen en kunt u de Bijbelse feesten aanpassen naar 2020?

Shalom en in Yeshua verbonden

Lindy

U hebt nog niet de juiste rechten om opmerkingen te plaatsen