Wat betekent Torah?torah01

Hebreeuws is de grondtaal van de Bijbel1. Torah (תּוֹרָה) is een Hebreeuws woord dat afgeleid is van het Hebreeuwse werkwoord jara (יָרָה) en dat betekent werpen, beregenen of onderrichten. Het woord jara wordt gebruikt voor het werpen van stenen of het schieten van pijlen.

 

Torah is dus onderwijs dat ons de weg wijst in Gods richting. Torah is richting gevend. Bij Torah ligt het accent meer op onderwijs dan op wet. Ik stel me bij Torah een vader voor die zijn kind liefdevol onderwijst. 

Spreuken 28:7 “Wie de wet (Torah) betracht, is een verstandig zoon.”

Wij geloven in Jesjoea de Joodse Messias, die in het Christendom met de Griekse naam en titel genoemd wordt: Jezus Christus. Hij is de verlosser van Israël en allen die daar bij willen horen. Jesjoea laat in de bergrede geen twijfel bestaan over zijn visie op Torah.

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. (Matth.5:17-20) 

Zijn woorden zijn voor ons gezaghebbend, kan het dan nog duidelijker?

1. Waarom gebruiken jullie een Torahrol in de gemeente?

Om een aantal redenen:

a. Wij willen gemeente zijn voor Joden en niet Joden die samen willen leven onder leiding van de Messias van Israël. torah02
In het verleden, maar ook nu nog, verwachten Christenen van Joden die hun Messias leren kennen dat ze hun Jood-zijn afleggen. Taliet uit, kipa af, geen Joodse gebruiken meer, maar aanpassen aan het Christendom. Waar zien we christelijke kerken waar Joden hun gebeden kunnen zeggen, waar Joden kipa en talliet dragen. Wij vinden dat we als gelovigen uit de volkeren geënt zijn op Israël en niet andersom. Dit betekent dat we in onze gemeente ruimte willen geven aan elkaar en met respect en geduld met elkaar omgaan. Wie dit niet kan en wil past niet in onze gemeente. 

b. Tijdens de Kristalnacht gingen 1400 synagogen in vlammen op, Torarollen werden in brand gestoken en vertrapt.

torah03(zie hiernaast een deel van de Torarol van Ettlingen)

Na de shoa zijn vele synagogen verlaten en de Joden zijn uit het stadsbeeld verdwenen. Voor de oorlog werd er in al die synagoges wekelijks gelezen uit het Woord van God. In een jaar klonk de volledige Torah en de profeten1 vanaf vele biema’s. Wie doet dat nu? Ik kwam in gemeenten waar op basis van één versje uit het Tweede Testament een prediking gehouden wordt. Vele woorden, maar niet het Woord van God zelf. Ik kwam in gemeenten waar het eerste testament vrijwel een gesloten boek is. In onze ogen is dat een ernstige misstand. De profeet Hosea (4:6) zegt tegen zijn volk in dat verband:

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. “

Wie laat het Woord van God nog voor zichzelf spreken, waar horen we dit nog?

c. Jesjoea zelf ging op Sjabbat naar de synagoge en las voor vanaf de biema. Hij werd als Messias verkondigd aan zijn Joodse broeders en zusters vanuit de Schrift (het Eerste Testament).

d. Het Tweede Testament verwijst bij voortduring naar de Schrift; het Eerste Testament. Het Eerste Testament en wel specifiek de eerste vijf boeken van Mozes; de Torah is de basis van heel onze Bijbel. In Handelingen 17 lezen we dat de gemeente van Berea dagelijks de Schriften nagingen of de boodschap van Paulus en Silas klopte. Ook hier zien we weer duidelijk dat het Eerste Testament (De Schrift) de toetssteen was van het Tweede en zo hoort dat ook te zijn.

e. Door het Joodse gebruik van de Torahrol over te nemen verbinden we ons met het Jodendom. De gemeente van Jesjoea de Messias is immers in haar oorsprong een Joodse gemeente waar geleidelijk aan gelovigen uit de volkeren aan toegevoegd werden. Het christendom is een latere afsplitsing van het oorspronkelijk Joods Messiaanse geloof. We ontdekken daar ook iets van in Handelingen 11:26

”En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.”

f. De naam Christenen komt slechts drie maal voor in de Bijbel. Waarbij ook nog duidelijk moet zijn dat het woord Christenen een Grieks Nederlandse vertaling is van een woord dat in Antiochië gebruikt werd. Was dit het woord Messianen?

2. Waarom hebben jullie een Torahdienst die gestoeld is op de Joodse traditie?

We hebben een Aron ha Kodesj, een heilige ark/kast om de rol in te bewaren. Op de deur van deze kast staat het Sj’ma Israël in de taal waarin het geschreven is in Deuteronomium 6:4. torah04
Een Bijbeltekst dus die in het Hebreeuws meer informatie geeft dan in de Nederlandse vertaling1. Alle synagogen hebben een Aron haKodesj. Waar dit voor christenen een vreemd verschijnsel is, geldt dit niet voor Jesjoea, de discipelen, de apostelen en de eerste gemeente. Ze gingen namelijk altijd naar de synagoge en nooit naar de kerk en zagen daar dus net als bij ons dat de rol uit de Aron gehaald werd en rondging. Het christendom is dit kwijtgeraakt en wij hebben het daarom weer ingevoerd. Als reactie op het Rooms Katholicisme heeft de Reformatie veel vorm weggelaten en zijn de kerken van de reformatie erg sober geworden. Het sola scriptura en het sola gratia zijn van positief bedoelde stellingen op veel plaatsen afgegleden tot lege omhulsels. Sola scriptura, alleen de Schrift! Feitelijk is dat alleen het eerste testament, maar dit is niet wat de reformatoren bedoelden, ze bedoelden alleen de Bijbel. Ondertussen is die Bijbel in veel gevallen naar de achtergrond geschoven. In de ene kerk zet men allerlei vraagtekens bij die Bijbel en in de andere kerk preekt men vanuit één vers in het tweede testament. En symbolisch zien we het woord nauwelijks meer. Waar in oude kerken van de reformatie de Staten Vertaling nog open op de preekstoel lag als een symbool van het draait hier om het Woord van God maakt men zich druk om op allerlei creatieve manieren mensen te trekken. Het sola gratia, alleen genade is tot een bezwering van het Woord van God, van Torah verworden. Wij voelen ons verwant met de eerste gemeente die gewoon naar de synagoge ging, waar de Torah uit de Aron gehaald werd, rondging en geëerd werd als het Woord van God. In onze diensten kun je zien dat mensen de rol even aanraken, ja kussen zelfs. Dat is voor Christenen ongewoon. Wel kussen ze hun vrouw en hun kinderen waar ze van houden. Het kussen van de rol is een teken van liefde voor het Woord.

Een van mij leraren stelde: Iedere vertaling is een verschraling. Luther zei: “Daarom is er gezegd dat het Hebreeuws uit de bron drinkt, het Grieks uit de stroom die daaruit voortvloeit en het Latijn uit een stroomafwaartse poel." Er bestaat niet zoiets als een letterlijke vertaling. Alle vertalingen zijn in feite commentaren op de originele tekst. Dit is de reden dat we promoten om Hebreeuws te leren, zodat we niet afhankelijk zijn van vertalingen. We laten tijdens de Torah lezing dan ook één vers in het Hebreeuws lezen om gemeenteleden te stimuleren hier mee bezig te gaan en tegelijk laten we zien waar onze Bijbel vandaan komt. Onze Bijbel hebben we te danken aan de trouw van onze Joodse broeders aan het Woord van God. De uitgesproken zegeningen voor en na de lezing zijn inhoudelijk mooi en hebben we overgenomen uit de synagogale eredienst. Veel Joden in Nederland komen uit seculiere of christelijke gezinnen en voor hen is dit een terugkeer naar hun wortels.
Wij geloven dat er maar één God is, de God van Abraham Isaäk en Jacob, de God van Jesjoea, Petrus en Paulus. Zijn naam is JHWH en Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hij heeft de verlossing van de gevallen mens op het oog en daarom kiest Hij Israël uit om zijn verlossingsplan te verwezenlijken. Niet omdat Israël beter is, maar omdat het zijn keuze is. Door Israël hebben wij de volledige Bijbel tot onze beschikking, door Israël heeft de Messias voor heel de schepping verlossing bewerkt. En wanneer Hij terugkomt op de Olijfberg bij Jeruzalem, dan zal Hij als Koning heersen in opdracht van zijn hemelse Vader.

Gerard Wijtsma
Voorganger van de Messiaanse Gemeente
Mayaan Yeshua in Drachten

1.Er zijn ook Bijbelgedeelten in het Aramees, een aan het Hebreeuws verwante taal, en in het Grieks, maar  Griekse Bijbelgedeelten zijn of vertalingen van het Hebreeuws, of ze zijn  in het Grieks opgesteld vanuit de Hebreeuwse achtergrond.  Je zou dus kunnen stellen, de Bijbel is een volledig Joods boek, geschreven vanuit Hebreeuws perspectief.

2.Handelingen 13: 15 “En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de oversten der synagoge hun vragen:”

3.De naam van God komt tweemaal voor in vers met zes woorden. De ajin in het eerste woord ‘Sj’ma’ en de dalet in het laatste woord ‘echad’ zijn in alle torahrollen vergroot en vormen samen het woord ed dat getuigenis betekent. In Ex. 26:35 komen we de ark der getuigenis tegen. Dat is de plaats waar de tien woorden in bewaard werden. Torah is het getuigenis van de Allerhoogste.

 

Reacties   

#3 maximadigital 24-11-2021 06:13
It is not my first time to pay a quick visit this website, i
am browsing this site dailly and take fastidious facts from here every
day.
#2 happy fun time 25-05-2021 04:44
I'm now not certain where you are getting your info, however great
topic. I must spend a while finding out much more or working
out more. Thank you for excellent info I was on the lookout for this information for
my mission.
#1 Michael Leeuwe 24-10-2019 13:16
Shalom shalom,
Mijn naam is Michael Leeuwe ; ben Shabbathouder en gelovige in Yeshua.
Een vraag ,..naar aanleiding van onduidelijkheid bij een kennis.
Ik meen eens te hebben geleerd dat de Eeuwige de Torah aan Moses heeft gegeven , op de heilige berg.
Is het niei zo dat onze Vader de Torah volledig GESPROKEN heeft tot Moses .., terwijl hij dit opschreef ?
Was het niet daarom dat Moses zolang op de berg verbleef vanwege dit neerschrijven van wat de Eeuwige tot hem Sprak ?
Kwam Moses van de berg met de Torah 'onder de arm ' .., en werd de Torah niet direct naast de Ark bewaard ?
U zou me een plezier doen mij hieop te kunnen antwoorden ?

Hartelijke groet ,
Michael.

U hebt nog niet de juiste rechten om opmerkingen te plaatsen