Feesten

Sommige mensen denken dat geloven saai is. Echter, het bijzondere aan de God van Israël is dat Hij van Feesten of Hoogtijdagen houdt. Ze staan centraal in zijn communicatie met zijn volk en daardoor in zijn relatie met de hele mensheid. Jammer genoeg is de kerk losgescheurd van de synagoge en heeft Rome buiten bijbelse-, heidense feesten verbouwd tot z.g.n. christelijke feesten. Wij roepen u op om terug te keren tot de Feesten van JHWH.

 

 • Poeriem
 • Sederavond
 • 1e dag Ongezuurde Broden (Pesach)
 • Laatste dag Ongezuurden broden (Pesach)
 • Pinksteren (Sjavoeot)
 • Rosj ha Sjanah (Bazuinendag)
 • Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
 • Loofhuttenfeest, Dag 1 Soekot
 • Loofhuttenfeest, Dag 7 Soekot
 • Sjemini Atseret (Achtste Dag)
 • Chanoekah  Viering 

1. SJABBAT – [Sabbat, zaterdag]

sjabbatDe Sjabbat werd al ingesteld gedurende de scheppingweek in Genesis 2:2 toen er van Israël nog geen sprake was, toen er nog geen Jood op deze aardbol rondliep. Hij zette deze dag apart, Hij heiligde en zegende deze dag voor de schepping.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

2. PESACH – [Paasfeest]

pesachOp de veertiende van de eerste maand Nisan ging de verderfengel voorbij aan de deuren van Israël waar het bloed van de eenjarige ram aan gesmeerd was.

 Exodus 12: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4 Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. 

 

3. MATSOT - [Ongezuurde broden) Sfirat ha’omer (Eerstelingenfeest)

matzotOp de 15e Nissan wordt het volk Israël door de machtige hand van Adonai uit de slavernij van Egypte uitgeleid. Zuurdesem had dezelfde functie als de gist die wij tegenwoordig gebruiken om brood te laten rijzen. Bijbels gezien staat zuurdesem voor zonde. Ongezuurd zijn is dus beeld van heiligheid. De redding van het volk uit de slavernij en de duisternis van Egypte is niet anders dan dat Adonai zijn volk heiligt, apart zet voor een hoger doel. Het ontzuren van je huis en zeven dagen eten van ongezuurd brood heeft alleen zin wanneer het een beeld van de werkelijke heiliging van je leven is.

4. SJAVOE’OT – [Wekenfeest/Pinksteren]

sjavoeot kleinSjavoe’ot (Pinksteren) is in eerste instantie een oogstfeest; de oogst van de tarwe.

Leviticus 23:15 "Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, 16 tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. 17 Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de HEER omhoog te heffen: twee broden van twee tiende efa tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als gave voor de HEER uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst."

5. JOM HASJOFAR - [Dag van de sjofar]

sjofarOver Jom ha Sjofar deelt Leviticus 23 niet zo veel mee. De sjofar wordt op de 1e Tisjri geblazen om het volk op te roepen tot een periode van inkeer en berouw, als voorbereiding op Jom Kippoer. Jom ha Sjofar blaast a.h.w. de najaarsfeesten in.

 

 

 

6. JOM KIPPOER - [Verzoendag]

JomkippoerDe tiende Tisjri is een dag van vasten en gebed. Het volk is zich bewust van haar zonden en keert zich in vasten ootmoedig tot Adonai. Deze dag ziet ook vooruit op het toekomstige herstel van Israël.

 

 

 

7. SOEKOT - [Loofhuttenfeest]

soekotSoekot is in eerste instantie een oogstfeest: de totale oogst wordt afgerond met de fruitoogst. Soekot is dan ook een uiterst vreugdevol feest.

Leviticus 23:33 "De HEER zei tegen Mozes: 34 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. 35 De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. 36 Elk van de zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden."

 

8. SJEMINI ATSERET - [de Achtste Dag]

simchattorahNa het zeven dagen durende Loofhuttenfeest volgt een ander Feest, de Achtste Dag.

Leviticus 23:35b "De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden."