KERNWAARDEN

1. onze bron [Mayaan Jeshua]
Onze bron is de bron van het heil . Deze bron des levens is in de eerste plaats Jahweh  zelf . Onze Joodse broeders zien Gods Torah als het levende water [majim chajim] dat uit God zelf voortkomt en de Bijbel ondersteunt deze gedachte . De Heilige Geest [Roeach haKodesj] wordt ook vergeleken met stromen van levend water . Jesjoea de Messias van Israël wordt ook de bron  van het levende water genoemd. Hij is de levende Torah die uit Jahweh voortkomt.  En daarmee vervult hij de wet in de juiste betekenis van het woord vervullen, n.l. uitvoeren.


2. Jesjoea de Messias [Jesjoea haMasjiach]
Jesjoea is de aan Israël beloofde Messias, de Zoon van God van wie  Torah, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij heeft als smetteloos Lam van God [hvhy hs- Seh haElohim] volkomen verzoening  bewerkt door te sterven aan een Romeinse martelpaal op Golgotha voor de zonden van de gehele wereld . Hij is onze opgestane Heer en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden. Hij is de Koning van het komende Messiaanse Koninkrijk van God op deze aarde.

3. de zonde [chet]
Ieder mens overtreedt de leefregels van Jahweh. Omdat Hij volmaakt  is creëren deze overtredingen afstand  tussen ons en Hem.

4. de doop [mikweh]
De doop door onderdompeling in de naam van Jesjoea symboliseert een nieuw begin. Voorwaarde voor de doop is bewustzijn van zonde, berouw, bekering en de intentie om naar het onderwijs van Jahweh te leven.

5. een goed leven [chajim tovim]
Jahweh wil dat wij goed leven , daarom onderwijst Hij ons in zijn Torah , die Hij liet opschrijven door Mosje. Het laatste Bijbelboek Openbaring  beschrijft de heiligen als mensen die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jesjoea.

6. De vreugde van de wet [Simcha Torah]
Torah komt voort uit het hart van Jahweh; het is a.h.w. de adem  van God. Zijn geboden zijn dan ook niet zwaar . Ze zijn een vreugde  voor wie er naar leven. Ja, meer nog, ze zijn ten leven  en liefde komt er uit voort  .

7. Heilige Geest [Roeach haKodesj]
Jahweh geeft ons zijn Geest om ons te helpen een goed leven te leiden. Door de Heilige Geest wordt Torah deel van ons hart  en wordt Gods liefde  zichtbaar. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap  groeien in onze levens als tekenen van het Koninkrijk van God.

8. heilige Schrift [Sefer kodesj]
De Bijbel is de belangrijkste bron van informatie over Jahweh. Beslissingen in dit leven proberen wij in harmonie te brengen met wat opgeschreven is in de Bijbel in haar oorspronkelijke talen.

9. Sjabbat [sjabbat]
Deze dag is gegeven om  tot rust te komen, tijd voor Jahweh te nemen, voor elkaar   en voor onszelf. Juist door waarde te hechten aan deze dag ontdekken wij de diepere betekenis hiervan.

10. De Hoogtijdagen van Jahweh [Moadé JHWH]
De Hoogtijdagen, of de Feesten van de Heer  weerspiegelen het plan van Jahweh met de schepping. Centraal in de Feesten staat Jesjoea de Messias in zijn gerichtheid op de Vader.

11. Israël  [Jisraël]
In de Bijbel is het volk Israël de gemeente  [qahal]. Over een kerk wordt in de Bijbel nergens gesproken. Volgens rabbi Paulus worden de gelovigen in de God van Israël uit de volkeren [gojim] geënt op de edele olijf Israël . En in Gods ogen zijn niet alle Israëlieten Israël . Maar ook zij die niet meer Israël zijn kunnen weer worden geënt . Gezien de geschiedenis van het Christendom in relatie tot het Jodendom mag bescheidenheid gevraagd worden. Paulus zegt ook niet voor niets dat de stam ons draagt.

12. Gemeente [kehillah]
Wij willen een plek zijn waar joden en niet joden (goijim) Jahweh kunnen ontmoeten. Maar ook een plaats waar onderlinge relaties kunnen worden opgebouwd en we elkaar kunnen dienen. Wij geloven geënt  te zijn op de edele olijf, Gods volk Israël. Wij geloven dat Jahweh zijn beloften aan zijn volk Israël, Juda en de tien stammen zal nakomen en dat het  samen met de gelovigen uit de heidenen zal worden één kudde, één Herder .

13. Wortel  [sjoresh]
’Majaan Jesjoea’ maakt deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, op zoek naar de Bijbelse wortels van het geloof. Wij voelen ons verbonden (kesjer) met ieder die oprecht zoekt naar de wegen  van Jahweh; de God van Israël.